Miljöbränsle EcoPar

EcoPar är ett ultrarent drivmedel för vanliga dieselmotorer. Jämfört med diesel, MK1, går utsläppen av många cancerogena ämnen ner med över 90 %. Halterna av kvävedioxid i omgivningen går ner med över 50 %. Mängden synligt sot minskar, och totala giftigheten på avgaserna minskar alltid kraftigt. Nettoutsläppen av koldioxid går ner med över 30 – 50 % inräknat hela livscykeln enligt ISO 14041 och ISO 14049.

Vi använder miljöbränslet EcoPar därför att du som liftanvändare skall få en bättre arbetsmiljö. Att det dessutom är bättre för miljön gör inte saken sämre.
Användare som tidigare fått hälsobesvär av dieselavgaser upplever att dessa hälsobesvär minskar kraftigt eller försvinner helt med EcoPar. Vanliga hälsobesvär från dieselavgaser är huvudvärk, illamående och irritation av ögon, näsa, hals och hud.

EcoPar är lämpligt i alla tillämpningar där arbete eller vistelse i avgaser inte kan undvikas, till exempel byggnads- och rivningsarbete, park- och gatuarbete, vid bygge av vägar, broar och tunnlar, etc. Då EcoPar inte är giftigt för några vattenlevande organismer, så är det särskilt lämpligt vid arbete i närheten av vattenskyddsområden, naturreservat, skyddsvärda biotoper, och andra känsliga naturmiljöer.

EcoPar uppfyller den amerikanska standarden för dieselolja ASTM D975, och kan därför användas i alla typer av motorer, brännare och fordon där dieselolja används idag, till exempel bussar och lastbilar, värmare, båtmotorer, skogs- och gruvmaskiner, kompakterare, traktorer och gräsklippare. Motoreffekt blir oförändrad med EcoPar jämfört med dieselolja miljöklass 1.

Bränsleförbrukningen är vanligen oförändrad eller något minskad med EcoPar. Drivmedlet har genomgått grundlig testning i alla sorters klimat. Kallstart har provats ner till -30ºC utan några problem.

Information Ecopar Paraffinolja

Information Sheet Ecopar English version

Ecopar säkerhetsdatablad