Att hyra skylift är bekvämt och säkert

Att hyra skylift ska vara en enkel och smidig upplevelse. Hos oss får du all den hjälp och information du behöver för att lyckas med ditt uppdrag.

När du ska hyra skylift av oss har du alla möjligheter att hitta det du söker. Vi har ett brett sortiment av moderna liftar av hög kvalitet som gör att du som kund kan hitta exakt rätt lift för varje uppgift. Varje lift är dessutom noggrant genomgången och servad inför varje ny uthyrning, vilket minimerar risken för onödiga driftsstopp. Tyvärr kan även bra utrustning gå sönder. Om så sker reparerar vi eller byter ut liften omgående.

Kontakta oss när du ska hyra skylift

Att hyra skylift av oss innebär att kan du få liften levererad. Vi har egna lastbilar som levererar och returnerar våra liftar. Chaufförerna är godkända liftoperatörer samt utbildade på samtliga liftar och kan ge en maskinintroduktion till dig när liften levereras.

Via vårt centrala bokningsnummer, 0771-429 000, kan du enkelt komma i kontakt med oss i Stockholm, Norrköping, Gävle, Linköping och Borlänge.

Hyra skylift med hyrförsäkring

När du ska hyra skylift eller annan utrustning av oss har du möjlighet att teckna vår hyrförsäkring. Hyrförsäkringen täcker skador som är plötsliga och oförutsedda såsom brand, vattenskador eller liknande i enlighet med gängse försäkringsvillkor. Vad är viktigt för att hyrförsäkringen ska omfatta en uppkommen skada? Ett normalt handhavande och skötsel av den hyrda utrustningen är en grundregel för att en skada ska omfattas av hyrförsäkringen.
Vårdslöshet eller grov oaktsamhet samt att du inte vidtagit rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda egendomen kan leda till att en skada inte omfattas av hyrförsäkringen. En polisanmälan ska alltid göras omgående om skadan uppkommit till följd av ett brott.

Hyra skylift med låg avgift och självrisk

Försäkringspremien när du ska hyra skylift är endast 6% av bruttopriset, enligt vid var tid gällande bruttoprislista. Självrisken är endast 5 000 kronor exklusive moms per skadetillfälle. Självrisken i hyrförsäkringen ska jämföras med företagsförsäkringar som normalt har ett till två basbelopp i självrisk, cirka 45 000 – 90 000 kronor. Med vår hyrförsäkring kan du minimera den ekonomiska risken vid en skada. Du slipper oroa dig!
När du ska hyra skylift eller annan utrustning, eller köper tjänster av oss ingår ni ett avtal i enlighet med SRAH 03, Allmänna Hyresvillkoren för Rental, antagna av Swedish Rental Association, SRA och Sveriges Byggindustrier, BI (Avtalsvillkoren).

Säkerhetsföreskrifter för uthyrd egendom under hyresperioden

Nedan följer säkerhetsföreskrifter som hyrestagaren är skyldig att förhålla sig till under hyresperioden. Om säkerhetsföreskrifterna nedan inte följts kan avdrag göras från ersättningen med hänsyn till försummelsens art eller andra omständigheter och belastas hyrestagaren.

Vid transport

Då fordonet lämnas skall nyckel alltid tas bort ur fordonet, under kortare uppehåll t ex vid lastning och lossning skall fordonet hållas under uppsikt, vid övrig parkering skall fordonet vara låst samt täckt med överbyggnad av trä, plåt eller annat hårt material.

Vid lastning, omlastning eller lossning

Egendomen ska tas om hand och övervakas med normal aktsamhet. Detta innebär bl.a. att den försäkrade ska vara uppmärksam på stöldrisken och ha den tillsyn över egendomen som förhållandena kräver för att stöld ska förhindras.

När fordonet lämnas

När fordonet lämnas vid annan tidpunkt än i samband med lastning, omlastning eller lossning ska förarhytt och låsbara utrymmen vara låsta.

  • öppningsbara fönster stängda
  • startnyckeln inte finnas kvar i fordonet
  • släpfordon, både när det är kopplat till dragfordon och parkerats fristående, vara låst med godkänt kulhandskelås.

På arbetsområde

Den försäkrade är skyldig att vidta säkerhetsåtgärder som är rimliga med hänsyn till egendomens värde, stöldbegärlighet och förhållandena i övrigt. Egendomen ska därför om den inte hålls under uppsikt

  • förvaras i låst lokal eller container
  • öppningsbart fönster i omslutningsyta ska vara stängt och invändigt reglat

Om egendomens vikt eller volym innebär att den inte kan förvaras i låst lokal eller container ska egendomen

  • förvaras omgärdad av stängsel, t ex. byggstaket med en höjd om minst 2 meter och låst grind, eller
  • låsas fast t ex. med godkänd kätting i klass 3 och godkänt hänglås i hänglåsklass 3.